Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Anunt concesionare bunuri publice ianuarie 2024

Anunt de concesionare a unui teren aparținând domeniului privat al Comunei Tunari identificat astfel: Tarlaua 1, Parcela 2, sat Dimieni, comuna Tunari, înscris în Cartea funciară cu nr. 65398, nr. cadastral 65398, în suprafață măsurată de 6.172 mp., în vederea amenajării unei parcări pentru tiruri, o stație ITP și o spălătorie auto.

 

 

 • 1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Tunari, str. Mihai Eminescu, nr.1, Tunari, judeţul Ilfov, telefon 021.267.53.00, fax 021.267.53.00, email contact@primaria-tunari.ro.
 • 2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Se organizează licitație publică conform O.U.G. nr. 57/2019 si Hotărârii Consiliului Local nr. 152/20.12.2023, în vederea concesionării unui teren aparținând domeniului privat al Comunei Tunari identificat astfel: Tarlaua 1, Parcela 2, sat Dimieni, comuna Tunari, înscris în Cartea funciară cu nr. 65398, nr. cadastral 65398, în suprafață măsurată de 6.172 mp., în vederea amenajării unei parcări pentru tiruri, o stație ITP și o spălătorie auto.
 • 3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc in caietul de sarcini.
 • 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Documentația de atribuire se poate ridica de la sediul Comunei Tunari.
 • 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Registratura Comunei Tunari, str. Mihai Eminescu, nr.1, Tunari, județul Ilfov, telefon 021/267.53.00, fax 021/267.53.00, email contact@primaria-tunari.ro.
 • 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Gratuit.
 • 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 05/02/2024, ora 12.
 • 4. Informaţii privind ofertele:
 • 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 12/02/2024, ora 12.
 • 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Sediul Comunei Tunari, str. Mihai Eminescu, nr.1, Tunari, județul Ilfov.
 • 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Un exemplar.
 • 5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 12/02/2024, La sediul Comunei Tunari, str. Mihai Eminescu, nr. 1, Tunari, jud. Ilfov, ora 14.00.
 • 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Ilfov, secția contencios administrativ și fiscal, județul Ilfov, Oraș Buftea, strada Știrbei Vodă nr. 24, localitate Buftea, județul Ilfov, Telefon 021/312.23.43, Fax: 021/312.23.51, E-mail: tr-ilfov-brp@just.ro.
 • 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 11/01/2024
Sari la conținut